Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Turniej rozgrywany jest na lodowisku przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
 2. Turniej odbywa się w terminie od 29 do 31 marca 2019 r.
 3. W zawodach bierze udział 18 drużyn.
 4. Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Curlingowy.

II. System rozgrywek

 1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno zdobyte punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, wyższa pozycja w tabeli po wcześniejszej rundzie, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
 2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.
 3. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
 4. Przed pierwszym meczem w turnieju drużyny losują przywilej ostatniego zagrania w otwierającym endzie. W kolejnych meczach przywilej ten otrzymuje drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli.
 5. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 4 endów i 6 kamieni.
 6. Rozpoczęty mecz można poddać tylko za zgodą drużyny przeciwnej, nie wcześniej niż po rozegraniu 6 partii.
 7. W przypadku braku zgody na poddanie meczu, spotkanie jest kontynuowane aż do jego regulaminowego zakończenia albo do momentu kolejnej propozycji poddania meczu i zgody na nią drużyny przeciwnej. W przypadku zgody drużyny przeciwnej na poddanie meczu, wynik końcowy spotkania jest ustalany na podstawie rezultatu pojedynku w chwili poddania.
 8. W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz o wyznaczonej godzinie, jeśli:
  1. spóźnienie wynosi 1-10 minut skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,

  2. spóźnienie wynosi 11-20 minut skutkuje przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end, 1 punktu (kamienia) za drugi end oraz otrzymaniem przywileju ostatniego zagrania w kolejnym endzie dla drużyny nieprzewiniającej,

  3. spóźnienie wynosi ponad 20 minut skutkuje to walkowerem dla drużyny nieprzewiniającej.

   Za nierozegrany end czas gry zostaje skrócony o 3 minuty i 45 sekund obu drużynom (o 4 minuty i 45 sekund w przypadku drużyny curlingu na wózkach).

 9. Faza zasadnicza składa się z czterech rund.
 10. Pary na 1. rundę spotkań wyłaniane są przez organizatora w drodze losowania.
 11. W każdym meczu przewidziane jest rozegranie ośmiu endów z pomiarem czasu w systemie thinking time - 30 minut dla każdej drużyny (38 minut w przypadku drużyny curlingu na wózkach).
 12. Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera, jeśli aktualny wynik nie jest bardziej korzystny dla drużyny nieprzewiniającej.
 13. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę.
 14. Dobór przeciwników w kolejnych rundach (2. do 4.) zależy od rezultatów uzyskanych w poprzednich meczach.
 15. Jeśli dobór przeciwników wskazuje, że spotkają się drużyny, które w turnieju rozegrały już między sobą mecz, następuje roszada. Dla zespołu wyżej sklasyfikowanego dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli.
 16. Roszada jest możliwa wyłącznie w obrębie drużyn grających w danej kolejce (np. miejsca 1-8 itd.). (Dla przykładu, jeśli po danej rundzie drużyny znajdujące się na pozycjach 1. i 2. spotkały się już ze sobą, następuje roszada i zestawienie odpowiednio zespołów 1. z 3. oraz 2. z 4.. Jeśli natomiast drużyny znajdujące się na pozycjach 7. i 8. spotkały się już ze sobą, następuje zestawienie 7. z 6. i 8. z 5.).
 17. Drużyny, które nie awansowały do fazy finałowej zajmują miejsca od 9. do 18., przy uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w punkcie II. 27. Regulaminu.
 18. Jeśli drużyna oddaje wszystkie mecze w turnieju walkowerem, nie jest klasyfikowana w końcowej tabeli.
 19. Fazę finałową rozgrywają drużyny sklasyfikowane po zakończeniu fazy zasadniczej na miejscach od 1. do 8..
 20. Faza finałowa składa się z jednej rundy.

 21. Jeśli dobór przeciwników wskazuje, że spotkają się drużyny, które w turnieju rozegrały już między sobą mecz, następuje roszada. Dla zespołu wyżej sklasyfikowanego dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli.

 22. W meczu przewidziane jest rozegranie ośmiu endów z pomiarem czasu w systemie ?thinking time? ? 30 minut dla każdej drużyny (38 minut w przypadku drużyny curlingu na wózkach).

 23. Upłynięcie czasu przypadającego na drużynę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera, jeśli aktualny wynik nie jest bardziej korzystny dla drużyny nieprzewiniającej.

 24. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę.

 25. Uczestnicy fazy finałowej zajmują miejsca od 1. do 8. w końcowej klasyfikacji, przy uwzględnieniu zastrzeżenia zawartego w punkcie II. 27. Regulaminu.

 26. O pozycji końcowej decydują kolejno zdobyte w trakcie całego turnieju punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, wyższa pozycja w tabeli po fazie zasadniczej.

 27. W przypadku, gdy drużyna lub drużyny awansujące do fazy finałowej wycofują się przed jej rozpoczęciem z dalszego udziału w turnieju, zostają one przesunięte na miejsca 9., 10. itd.. Drużyny zajmujące natomiast przed opisaną zmianą pozycje niższe od drużyn wycofujących się, awansują na wyższe pozycje w tabeli ? aż do zapewnienia ciągłości zestawienia. (Dla przykładu, jeśli po fazie zasadniczej wycofuje się drużyna zajmująca dotychczas 4. miejsce, drużyna ta zostaje przesunięta na 9. pozycję w klasyfikacji końcowej, natomiast na miejsce 8. przed fazą finałową awansuje dużyna zajmująca 9. lokatę po fazie zasadniczej.)

III. Pozostałe

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

 2. Przepisy ?Rules of Curling? Światowej Federacji Curlingu, dotyczące używania określonych szczotek i materiałów, z których wykonane są pady, nie obowiązują. Wyjątkiem jest zakaz używania podczas zawodów szczotek z włosiem (naturalnym i sztucznym).

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach. Fakt ten uczestnicy potwierdzają przedkładając dokumenty do wglądu lub, w przypadku osób pełnoletnich, składając w biurze zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju, przed rozegraniem pierwszego meczu pisemne oświadczenie potwierdzające, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i biorą na siebie odpowiedzialność za start.

 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem turnieju z regulaminem oraz z zasadami korzystania z lodowiska Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, z zasadami korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego, regulaminem Bazy Noclegowej oraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.

 3. Na terenie lodowiska oraz w części noclegowej budynku szkoły w miejscowości Czarny Dunajec obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.

 4. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.