Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Turniej rozgrywany jest na lodowisku przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu.
 2. Turniej odbywa się w terminie od 15 do 17 marca 2018 r.
 3. W zawodach bierze udział 14 drużyn.
 4. Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Curlingowy.

II. System rozgrywek

 1. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim. O pozycji w tabeli decydują kolejno zdobyte punkty, bilans kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, wyższa pozycja w tabeli po wcześniejszej rundzie, mniejszy numer wylosowany przed pierwszą rundą.
 2. Za zwycięstwo w meczu zdobywa się 2 punkty, za remis 1 punkt.
 3. Rozgrzewki na lodzie przed meczami nie są przewidziane.
 4. Przed pierwszym meczem w turnieju pary losują przywilej wyboru ustawienia kamieni. W kolejnych meczach przywilej ten otrzymuje drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli.
 5. Walkowery mają wysokość 2 punktów, 4 endów i 6 kamieni.
 6. Rozpoczęty mecz można poddać tylko za zgodą pary przeciwnej, nie wcześniej niż po rozegraniu 6 partii.
 7. W przypadku braku zgody na poddanie meczu, spotkanie jest kontynuowane aż do jego regulaminowego zakończenia albo do momentu kolejnej propozycji poddania meczu i zgody na nią pary przeciwnej. W przypadku zgody pary przeciwnej na poddanie meczu, wynik końcowy spotkania jest ustalany na podstawie rezultatu pojedynku w chwili poddania.
 8. W przypadku nie stawienia się pary na mecz o wyznaczonej godzinie, jeśli:
  • spóźnienie wynosi 1-10 minut skutkuje to przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end oraz otrzymaniem przywileju wyboru ustawienia kamieni  w kolejnym endzie dla pary nieprzewiniającej,
  • spóźnienie wynosi 11-20 minut skutkuje przyznaniem 1 punktu (kamienia) za pierwszy end, 1 punktu (kamienia) za drugi end oraz otrzymaniem przywileju wyboru ustawienia kamieni w kolejnym endzie dla pary nieprzewiniającej,
  • spóźnienie wynosi ponad 20 minut skutkuje to walkowerem dla pary nieprzewiniającej.
  Za nierozegrany end czas gry zostaje skrócony o 2 minuty i 45 sekund obu parom.
 9. Turniej składa się z pięciu rund.
 10. Pary na 1. rundę spotkań wyłaniane są przez organizatora w drodze losowania.
 11. W każdym meczu przewidziane jest rozegranie ośmiu endów z pomiarem czasu w systemie thinking time 22 minut dla każdej pary.
 12. Upłynięcie czasu przypadającego na parę skutkuje przegraniem meczu w rozmiarze walkowera, jeśli aktualny wynik nie jest bardziej korzystny dla pary nieprzewiniającej.
 13. Przerwa pomiędzy endami trwa 1 minutę i 30 sekund (z uwzględnieniem czasu na ustawienie kamieni). W trakcie meczu każdej z par przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu, trwającego 1 minutę.
 14. Dobór przeciwników w kolejnych rundach (2. - 4.) zależy od rezultatów uzyskanych w poprzednich meczach.
 15. Jeśli dobór przeciwników wskazuje, że spotkają się pary, które w turnieju rozegrały już między sobą mecz, następuje roszada. Dla pary wyżej sklasyfikowanej dobiera się przeciwnika z niższej części tabeli, lub gdy nie jest to możliwe, z wyższej części tabeli.
 16. Roszada jest możliwa wyłącznie w obrębie par grających w danej kolejce (np. miejsca 1-8, 9-16 itd.). (Dla przykładu, jeśli po danej rundzie pary znajdujące się na pozycjach 1. i 2. spotkały się już ze sobą, następuje roszada i zestawienie odpowiednio par 1. z 3. oraz 2. z 4.. Jeśli natomiast pary znajdujące się na pozycjach 7. i 8. spotkały się już ze sobą, następuje zestawienie 7. z 6. i 8. z 5.).
 17. O pozycji końcowej decydują kolejno zdobyte w trakcie całego turnieju: punkty, bilans
  kamieni, bilans endów, liczba zdobytych kamieni, liczba zdobytych endów, wyższa pozycja w tabeli po rundzie 4..

III. Pozostałe

 1. O wyborze pozycji ustawienia kamieni stacjonarnych decyduje sędzia główny zawodów. Ustawienie jest niezmienne na czas jednej rundy.
 2. Ustawienia kamieni stacjonarnych dokonują zawodnicy w ramach przerwy między endami. W przypadku wątpliwości mogą poprosić o ustawienie kamieni sędziego głównego lub osobę wykonującą pomiar czasu na danym torze.
 3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 4. Przepisy Rules of Curling Światowej Federacji Curlingu, dotyczące używania określonych szczotek i materiałów, z których wykonane są pady, nie obowiązują. Wyjątkiem jest zakaz używania podczas zawodów szczotek z włosiem (naturalnym i sztucznym).
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się przepisy "Rules of Curling" Światowej Federacji Curlingu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w zawodach. Fakt ten uczestnicy potwierdzają przedkładając dokumenty do wglądu lub, w przypadku osób pełnoletnich, składając w biurze zawodów w dniu rozpoczęcia turnieju, przed rozegraniem pierwszego meczu pisemne oświadczenie potwierdzające, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach i biorą na siebie odpowiedzialność za start.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się przed rozpoczęciem turnieju  z regulaminem oraz z zasadami korzystania z lodowiska Szkoły Podstawowej  w Czarnym Dunajcu, z zasadami korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu sportowego, regulaminem Bazy Noclegowej oraz z instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
 3. Na terenie lodowiska oraz w części noclegowej budynku szkoły w miejscowości Czarny Dunajec obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 4. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na terenie lodowiska organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

CpT - Regulamin bazy noclegowej.pdf

CpT - Regulamin lodowiska.pdf